Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van Harlekijntjes B.V. als ook op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of producten.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Algemeen
Artikel 3 – Gegevens
Artikel 4 – Het aanbod & Aansprakelijkheid
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Harlekijntjes bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Modelformulier voor herroeping

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Dag: kalenderdag;

3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Harlekijntjes en de koper wordt gesloten waarbij gebruik gemaakt wordt van een techniek voor communicatie op afstand;

6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Harlekijntjes gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Harklekijntjes.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Harlekijntjes B.V.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal Harlekijntjes de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar stellen via een pdf bestand op de website, of zal Harlekijntjes op verzoek van koper deze algemene voorwaarden elektronisch of op andere wijze kosteloos toesturen.

Artikel 3 – Gegevens

3.1 Naam: Harlekijntjes B.V.
Vestigings- en bezoekadres: Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk
Telefoon: +31 (0)33-2451444
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 uur tot 16.00 uur
Contact: info@harlekijntjes.com
KvK-nummer: 28083377
Btw-identificatienummer: NL 8082.56.373.B01

3.2 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.

3.3 Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Harlekijntjes verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijk vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze gebruikersvoorwaarden.

3.4 Harlekijntjes garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3.5 Harlekijntjes zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen omen.

Artikel 4 – Het aanbod & Aansprakelijkheid

4.1 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of als er voorwaarden aan zijn verbonden, dan staat dit vermeld in het aanbod.

4.2 Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Harlekijntjes sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Harlekijntjes, waaronder de Website, door een derde.

4.3 Harlekijntjes sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken.

4.4. Indien u ongevraagd of in het kader van door Harlekijntjes georganiseerde acties of wedstrijden ideeën en/of materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de “Materialen“) op deze website plaatst of deze toestuurt aan Harlekijntjes via e-mail of anderszins, zal Harlekijntjes gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, één en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Harlekijntjes zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Harlekijntjes ter zake van alle schade en kosten die Harlekijntjes lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2. Als de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Harlekijntjes langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Harlekijntjes is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

5.3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Harlekijntjes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de koper elektronisch kan betalen, zal Harlekijntjes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4. Harlekijntjes kan nagaan of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Harlekijntjes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 Harlekijntjes zal uiterlijk bij levering van het product aan de koper de volgende informatie meesturen:

a.) het bezoekadres van de vestiging van Harlekijntjes

waar de koper met klachten terecht kan;

b.) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht (annuleren)

6.1. De koper kan de aankoop van een product gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen (annuleren). Harlekijntjes mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Zie artikel 10 voor de voorwaarden.

6.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.) als de koper in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Harlekijntjes mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

7.1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

8.1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Harlekijntjes via info@harlekijntjes.com.

8.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug.

8.3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Harlekijntjes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

8.5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – Verplichtingen van Harlekijntjes bij herroeping

9.1. Als Harlekijntjes de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding meteen een ontvangstbevestiging.

9.2. Harlekijntjes vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten, binnen 14 dagen na de melding van herroeping. Harlekijntjes mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

9.3. Harlekijntjes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Harlekijntjes kan de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Harlekijntjes dit duidelijk voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld:

a.) Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

b.) Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 11 – De prijs

11.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

Harlekijntjes staat er voor in dat de producten voldoen aan vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

13.1. Harlekijntjes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

13.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Harlekijntjes kenbaar heeft gemaakt.

13.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Harlekijntjes geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden (=annuleren).

13.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Harlekijntjes het bedrag dat de koper betaald heeft binnen 14 werkdagen terugbetalen.

13.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Harlekijntjes tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Harlekijntjes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

14.1. Naar keuze van koper, zal hij het verschuldigde bedrag bij de bestelling betalen.

14.2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan Harlekijntjes te melden.

Artikel 15 – Klachtenregeling

15.1. Koper zal klachten zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht in dienen bij Harlekijntjes. Koper zal de klacht zo volledig mogelijk omschrijven.

15.2. Bij Harlekijntjes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal Harlekijntjes binnen de termijn van 14 dagen aan koper laten weten op welke termijn hij/zij een reactie op de ingediende klacht kan verwachten.

Artikel 16 – Geschillen

16.1. Op overeenkomsten tussen Harlekijntjes en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Geschillen tussen de koper en Harlekijntjes over door Harlekijntjes te leveren of geleverde producten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement midden-Nederland.

Modelformulier voor herroeping

U kunt ook door het invullen van het modelformulier aangeven dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. U bent echter niet verplicht het modelformulier te gebruiken. Wij adviseren u om voor het retour sturen van uw (gedeeltelijke) bestelling het retourformulier te gebruiken dat bij uw bestelling is meegestuurd. In dat geval stuurt u de (gedeeltelijke) bestelling samen met het retourformulier naar het onderstaande adres.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Harlekijntjes B.V.
Vestigings- en bezoekadres: Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk
info@harlekijntjes.com

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.